نظرسنجی هتل بشری

3%

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 01 از 10 )

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 02 از 10 )

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 03 از 10 )

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 04 از 10 )

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 05 از 10 )

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 06 از 10 )

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 07 از 10 )

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 08 از 10 )

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 09 از 10 )

رفتار و برخورد پرسنل ( مورد 10 از 10 )

اتاق ( مورد 1 از 6 )

اتاق ( مورد 2 از 6 )

اتاق ( مورد 3 از 6 )

اتاق ( مورد 4 از 6 )

اتاق ( مورد 5 از 6 )

اتاق ( مورد 6 از 6 )

خدمات اینترنتی ( مورد 1 از 2 )

خدمات اینترنتی ( مورد 2 از 2 )

خشکشویی ( مورد 1 از 2 )

خشکشویی ( مورد 2 از 2 )

رستوران ( مورد 1 از 4 )

رستوران ( مورد 2 از 4 )

رستوران ( مورد 3 از 4 )

رستوران ( مورد 4 از 4 )

غذا و نوشیدنی ( مورد 1 از 6 )

غذا و نوشیدنی ( مورد 2 از 6 )

غذا و نوشیدنی ( مورد 3 از 6 )

غذا و نوشیدنی ( مورد 4 از 6 )

غذا و نوشیدنی ( مورد 5 از 6 )

غذا و نوشیدنی ( مورد 6 از 6 )